Konkurs na hymn przedszkola.

Konkurs na hymn przedszkola.

Wpisz się w historię
Katolickiego Przedszkola „U Lolka”!
Zostań autorem hymnu naszej placówki!

REGULAMIN
„KONKURSU NA HYMN PRZEDSZKOLA U LOLKA”

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. Św. Jana Pawła II w Ełku.
2. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni dyrektor ks. Tadeusz Białous.

II. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego tekstu (oraz muzyki, podkładu muzycznego skomponowanego samodzielnie bądź z wykorzystaniem już istniejącego), który stanie się hymnem przedszkola.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do ełckich rodzin.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo.
3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość utworów.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
w regulaminie.
6. Prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora(ów), danymi kontaktowymi (nr telefonu, adres email).
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Tematyka hymnu Katolickiego Przedszkola „U Lolka” powinna być związana z misją placówki i jej patronem – Św. Janem Pawłem II.
2. Hymn powinien zawierać przynajmniej 2 zwrotki i refren.
3. Prace konkursowe należy przekazać zarówno w formie elektronicznej (pendrive, płyta CD/DVD) jak i papierowej.

*Dopuszcza się przesłanie projektu (tekst oraz zapis nutowy, w miarę możliwości nagranie) w formie elektronicznej pod adresem sekretariat@przedszkole.elk.pl
w tytule wiadomości zaznaczając „Konkurs na hymn Przedszkola U Lolka” – nazwa lub imię, nazwisko uczestnika.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 10 maja 2020 r. do sekretariatu przedszkola.
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego(ych) tekstu(ów).

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność treści z tematem,
2) atrakcyjność, pomysłowość i oryginalność tekstu oraz dobór podkładu muzycznego (skomponowanie własnego podkładu będzie dodatkowym walorem projektu),
3) nawiązanie do patrona przedszkola – Św. Jana Pawła II,
4) zaprezentowanie charakteru i misji przedszkola,
5) walory artystyczne,
6) poprawność merytoryczna i językowa.

VII. Ocena prac konkursowych
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez dyrektora ks. Tadeusza Białousa.
2. Komisja zas trzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście lub wykorzystania więcej niż jednej pracy konkursowej.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora do dn. 15 maja 2020 r.
2. Za udział w konkursie przewiduje się atrakcyjne nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
ŻYCZYMY OWOCNYCH DZIAŁAŃ PRZY TWORZENIU HYMNU!

Koordynatorzy konkursu:
Ewa Podgórska – 696 740 963
Edyta Wielgat – 502 572 256