Misją Niepublicznego Przedszkola Katolickiego „U Lolka” jest wychowanie człowieka według myśli Patrona – św. Jana Pawła II

„W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał»; aby więc poprzez wszystko co «ma», co «posiada» umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także «dla drugich»”.

Jesteśmy przedszkolem katolickim promującym chrześcijański system wartości. Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Dążymy do tego, by dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

Absolwenci naszego przedszkola:

 • pielęgnują wartości moralne, ufają Bogu i postępują zgodnie z Jego nauką,
 • posiadają wiadomości i umiejętności objęte programem przedszkola,
 • są aktywni, twórczy, chętni do działania i pomocy innym,
 • potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych,
 • mają ukształtowane poczucie własnej wartości,
 • podporządkowują się normom i zasadom, współdziałają w grupie,
 • mają poczucie przynależności narodowej i regionalnej, znają i szanują swoją ojczyznę, poznają jej historię, kulturę i tradycje,
 • są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.

Wartości będące fundamentem pracy przedszkola

 • BÓG:
  • Wychowanie do życia w wierze.
  • Poznanie i rozwijanie wartości chrześcijańskich takich jak: miłość Boga i bliźniego, umiejętność przebaczania, prawda, zaufanie Bogu.
  • Tworzenie sytuacji sprzyjających nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem.
  • Kształcenie umiejętności dziękowania Bogu za to, co posiadamy oraz za piękno stworzonego świata.
  • Wychowanie do poszanowania symboli, tradycji i praktyk religijnych oraz miejsc poświęconych.
 • CZŁOWIEK:
  • Wszechstronny rozwój wszystkich sfer osobowości człowieka.
  • Wychowanie do prawdy i kształtowanie szlachetnego charakteru oraz prawego sumienia.
  • Wychowanie do akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 • RODZINA:
  • Wychowanie do miłości.
  • Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.
  • Budzenie szacunku do norm moralnych przyjętych w społeczeństwie.
 • OJCZYZNA:
  • Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej
  • Wychowanie do wolności i odpowiedzialności za siebie i innych.
  • Wychowanie do poszanowania języka polskiego i kultury ojczystej.
  • Wychowanie do zgodnego współistnienia w społeczeństwie
Misja