GRUPY STARSZE

6:30 – 8:15

 • schodzenie się dzieci do przedszkola
 • gry i zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, aktywność w kąciku książki
 • zabawy integrujące grupę
 • praca indywidualna z dziećmi lub w małych zespołach
 • zabawy tematyczne wprowadzające do treści zajęć, rozmowy indywidualne z dziećmi
 • ćwiczenia poranne
 • prace porządkowe w sali

8.15 – 8.30

 • przygotowanie do śniadania
 • czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

8.30 – 9.00

 • modlitwa na rozpoczęcie dnia
 • śniadanie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • czynności porządkowe po zakończeniu śniadania, pełnienie dyżurów

9.00 – 11.15

 • realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego, organizowanie zabaw twórczych, gimnastycznych zgodnie z tematyką zajęć – w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia z języka angielskiego, religia, dziecięca matematyka

11.15 – 11.30

 • przygotowanie do zupy, prace porządkowe w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

11.30 – 12.00

 • modlitwa przed zupą
 • obiad – zupa, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • czynności porządkowe po zakończeniu zupy, pełnienie dyżurów

12.00 – 13.00

 • organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, korzystanie ze sprzętu terenowego
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych, spacery, wycieczki
 • zajęcia i zabawy rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności
 • aktywność plastyczna
 • zabawy swobodne, spontaniczne

13.00 – 13.15

 • przygotowanie do obiadu, prace porządkowe w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

13.15 – 13.45

 • modlitwa przed obiadem
 • obiad – II danie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • czynności porządkowe po zakończeniu obiadu, pełnienie dyżurów

13.45 – 14.40

 • poobiedni odpoczynek przy muzyce, opowieściach biblijnych, bajkach i baśniach
 • zajęcia i zabawy rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ze śpiewem
 • zajęcia dodatkowe

14.40 – 14.50

 • przygotowanie do podwieczorku, prace porządkowe w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

14.50 – 15.10

 • modlitwa przed podwieczorkiem
 • podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku
 • czynności porządkowe po podwieczorku, pełnienie dyżurów

15.10 – 16.30

 • powtórzenie wiadomości z zajęć przedpołudniowych, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek, zabawy w sali pod kierunkiem nauczyciela
 • czytanie literatury dziecięcej
 • zajęcia dodatkowe
 • zajęcia o charakterze wychowawczym
 • zabawy stolikowe
 • dowolna działalność według zainteresowań dzieci
 • rozchodzenie się dzieci do domów

GRUPY MŁODSZE

6:30 – 8:15

 • schodzenie się dzieci do przedszkola, czynności opiekuńcze
 • gry i zabawy dowolne według zainteresowań dzieci m.in. manipulacyjne, konstrukcyjne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci
 • zabawy integrujące grupę
 • praca indywidualna z dziećmi lub w małych zespołach
 • rozmowy indywidualne z dziećmi
 • zabawy ruchowe w kole, zabawy ze śpiewem, ćwiczenia poranne
 • wdrażanie do samodzielności, prace porządkowe w sali

8.15 – 8.30

 • przygotowanie do śniadania
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych min. ze spożywaniem posiłków

8.30 – 9.00

 • modlitwa na rozpoczęcie dnia
 • śniadanie, wdrażanie do samodzielności, czynności porządkowe po zakończeniu śniadania

9.00 – 10.30

 • zajęcia wychowawczo-dydaktyczne inicjowane przez nauczyciela, rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą – zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego
 • spacery, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze
 • swobodna aktywność dzieci, samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna, badawcza wypływająca z inicjatywy dzieci
 • zajęcia dodatkowe
 • język angielski, religia, dziecięca matematyka

10.30 – 10.45

 • przygotowanie do zupy
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych min. ze spożywaniem posiłków

10.45 – 11.15

 • modlitwa przed zupą
 • obiad – zupa, wdrażanie do samodzielności, czynności porządkowe po zakończeniu zupy

11.15 – 11.30

 • przygotowanie do leżakowania
 • zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

11.30 – 13.15

 • leżakowanie – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela

13.15 – 13.30 

 • przygotowanie do obiadu
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych min. ze spożywaniem posiłków

13.30 – 14.00

 • modlitwa przed obiadem
 • obiad – II danie, wdrażanie do samodzielności, czynności porządkowe po zakończeniu obiadu

14.00 – 14.45

 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości
 • zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną
 • zabawy dowolne organizowane w sali lub na świeżym powietrzu
 • zabawy taneczne, zabawy ze śpiewem
 • aktywność plastyczna
 • zajęcia dodatkowe

14.45 – 15.00

 • przygotowanie do podwieczorku
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych min. ze spożywaniem posiłków

15.00 – 15.30

 • modlitwa przed podwieczorkiem
 • podwieczorek, wdrażanie do samodzielności, czynności porządkowe po zakończeniu podwieczorku

15.30 – 16.30

 • czytanie literatury dziecięcej
 • zabawy w kole
 • zabawy stolikowe
 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
 • zajęcia o charakterze wychowawczym
 • porządkowanie sali
 • rozchodzenie się dzieci do domów

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb (sytuacje o których mowa to m.in. wycieczki, imprezy okolicznościowe, akademie).

Rozkład dnia